สาระเพื่อตัวแทน
Agent Info


          ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการด้วยความซื่อตรงและยุติธรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา และเพื่อให้เกิดความสะดวกตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ เพราะบริษัทฯ ได้คัดสรรตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. รวมถึงมีความรู้ด้านการประกันภัย ด้านการขาย การให้บริการลูกค้า ด้านเทคนิคการขาย กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความจริงใจที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

img

สนใจเป็นตัวแทน

          สำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมจากงานประจำ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีอิสระในเรื่องการเงิน สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ โดยการสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ทางเรามีบุคลากรในการจัดฝึกอบรม สามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้ทันทีที่ขาย ไม่บังคับยอดขาย


img

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

          บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวแทนฝ่ายขาย และการบริการที่ดีของบริษัทฯ ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับแต่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น


img

ความรู้ทั่วไปประกันภัย

          ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมและเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหน เมื่อใด กับใคร อย่างไร รวมไปถึงผลลัพธ์ ผลกระทบอีกนานัปการ ดังนั้นความรู้การประกันภัยทั่วไปจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทช่วยรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของความสุจริตและยุติธรรม


img

ข่าวสารการฝึกอบรม

          เพื่อสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นนักขายประกันวินาศภัยหรือเป็นนักขายประกันแบบครบวงจร อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้การประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยตามมาตรฐานสากล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน


img

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม

          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม - หลักสูตร เตรียมสอบ / ขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน