บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
We're TPB


          บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี 

         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง  1,108.13% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 กันยายน 2562)  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท

         สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner

Thai Paiboon Medicare

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ให้บริการสำหรับอุบัติเหตุทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม

TPB Partner Privileges

สิทธิประโยชน์พิเศษด้านการซ่อมและบำรุงรักษารถ สำหรับลูกค้าไทยไพบูลย์ประกันภัย

Easy Pay

ชำระเบี้ยสะดวก หลากหลายช่องทาง ฟรีค่าธรรมเนียม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันอุบัติเหตุ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยรถยนต์

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด