Home We're TPB เครือข่ายบริการ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด

 

ขั้นตอนการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกันอัคคีภัย เบ็ดเตล็ด

ขั้นตอนการแจ้งการเกิดเหตุ
     1. เมื่อเกิดวินาศภัย ให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย แจ้งให้/บริษัทฯ รับทราบทันที หรือโดยเร็วที่สุด
     2. เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นให้ผู้เอาประกันภัยป้องกันความเสียหายโดยเร็ว เพื่อบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
     3. ผู้เอาประกันภัยต้องเก็บและรักษาซากทรัพย์ (ถ้ามี) หรือสภาพแห่งความเสียหายไว้ เพื่อรอการตรวจสอบจากบริษัทฯ
     4. กรณี ทรัพย์สินสูญหายจากการถูกโจรกรรม ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
     5. กรณี ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของบุคคลภายนอก จะต้องให้ผู้ละเมิดทำบันทึกยอมรับผิด แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้กระทำละเมิดบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ยอมรับผิด ต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ พร้อมคัดสำเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐาน
     6. แจ้งเคลมมายังบริษัทฯ ทันที หลังจากทราบเหตุแห่งความเสียหาย

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย
     1. หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
     2. ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาปะรกันภัย
     3. รายละเอียดของทรัพย์สินและจำนวนรายการสรุปทรัพย์สินที่เสียหาย
     4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน
     5. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (Technical Report)   รายงานการบำรุงรักษา (Maintenance Record) (ถ้ามี)
     6. สำเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน / เอกสารที่คู่กรณีออกให้ (ถ้ามี)
     7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
     8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย
     9 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด
     1. หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
     2. ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     3. รายละเอียดของทรัพย์สิน และจำนวนรายการสรุปทรัพย์สินที่เสียหาย
     4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน
     5. เอกสาร ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (Technical Report) รายงานการบำรุงรักษา (Maintenance Record) (ถ้ามี)
     6. สำเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน / เอกสารที่คู่กรณีออกให้ (ถ้ามี)
     7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
     8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย
     9. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกันภัยขนส่งทางทะเลและขนส่งภายในประเทศ

     เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับหีบห่อและ/หรือสินค้าสูญหาย  ขณะดำเนินการ  “นำสินค้าออกจากการควบคุมหรือรับมอบจากท่าเรือหรือสนามบิน”  ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน ต้องติดต่อหน่วยงาน  ผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อขอหลักฐานยืนยันว่ามีสินค้าเสียหายได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ดังนี้
     1. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าและหีบห่อขณะทำการรับ สินค้าที่โกดังปลายทางต้องขอหลักฐานจากผู้รับขนหรือให้ตัวแทนของผู้รับขนลง นามรับรองรายการความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว หากพบว่ามีความเสียหายต่อหีบห่อภายนอกแต่ไม่ทราบว่าสินค้าข้างในจะเสีย หายหรือไม่อย่างไร ควรทำการถ่ายภาพสภาพความเสียหายของหีบห่อภายนอกไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นทำการเปิดหีบห่อนั้นๆ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าภายในโดยต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของหีบห่อให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และห้ามทิ้งและ/หรือทำลายหีบห่อเด็ดขาด
     2. ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องทำจดหมายแจ้งให้ผู้รับขน, ตัวแทนของผู้รับขน หรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าโดยทันที เพื่อรักษาสิทธิเรียกร้องของท่าน และจัดส่งสำเนาให้บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงหรือยินยอมรับการชดใช้ใดๆ จากผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่ได้รับการยินยอมหรือเห็นชอบเป็นทางการ จากบริษัทฯ
     3. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องรักษาซากทรัพย์ที่เสียหายไว้เพื่อทำการส่งมอบ ให้บริษัทประกันภัยหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หากมีการสูญหายหรือซากทรัพย์ต้องเสื่อมสภาพลง อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการเก็บรักษาของผู้เอาประกันภัยมูลค่าที่หายไป จะต้องถูกนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่ตกลงกันหรือใช้คืนบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม กรณีที่สภาพของทรัพย์ที่เสียหายมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใดโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการบรรเทาความเสียหายดังกล่าวโดยไม่ชักช้าแจ้งเคลมบริษัทฯ ทันที หลังที่ทราบเหตุความเสียหาย

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
การขนส่งทางทะเล และขนส่งภายในประเทศ

     1. หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
     2. ภาพถ่ายของสินค้าเอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย
     3. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมไปยังผู้ขนส่งสินค้า
     4. ใบกำกับสินค้า (Invoice) และใบกำกับหีบห่อสินค้า (Packing List)
     5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill ในกรณีขนส่งสินค้าทางอากาศ)
     6. เอกสาร อื่นใดที่ออกโดยผู้ขนส่ง หรือการท่าเรือฯ / การท่าอากาศยานฯ ซึ่งแสดงความเสียหาย หรือสูญหายของสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ เช่น Wharf Survey Note, Short & Overland Cargo list, DMC ฯลฯ
     7. หนังสือตอบรับจากผู้ขนส่ง (ถ้ามี)
     8. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เอกสารประกอบการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
     กรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นนิติบุคคล
     1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าของบริษัทฯ ประทับตราพร้อมลงนามของผู้มีอำนาจ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     กรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นบุคคลธรรมดา
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     3. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่ได้มารับด้วยตัวเอง)
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)     

ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
     บริษัทฯ จะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยครบถ้วน หรือตามเวลาที่ตกลงกัน

การแจ้งผลการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
     กรณี บริษัทฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่กรณี  รับทราบเป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่เรียกร้อง

สถานที่และช่องทางการติดต่อหน่วยงานสินไหมทั่วไป
     บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก
     แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
     โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน ประกันอัคคีภัย เบ็ดเตล็ด