Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานกับเรา

พนักงานสำนักงานใหญ่

2012-11-13 15:17:31 (แก้ไขล่าสุด 2022-06-06 17:16:38)
 
 
img
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินกิจการ

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 90 ปี

 

สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ

- ประกันสังคม 

- ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัส (ตามผลประกอบการ) 

- ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม 

- เครื่องแบบพนักงาน

- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15

-  สมัครผ่านปุ่ม Apply Now   JobThai

- สมัครผ่านทาง E-mail : hr@thaipaiboon.com

- สมัครด้วยตัวเองที่ :

บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 123  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรบุคคล 02-246-9635 ต่อ  3502

การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)   :  สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 4

รถเมล์ที่ผ่าน  (ป้ายหน้าตึกไทยประกันชีวิต)   :  สาย  36ก  73  73ก  136  137 172 179  514  528  529 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจและตัวแทน

ลักษณะงาน

- ดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน, ตัวแทน/นายหน้า และกลุ่ม ลูกค้า VIP งานรายใหม่ รวมถึงงานต่ออายุ

- การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ฯ

- ติดต่อประสานงานกับส่วนการเงินเพื่อติดตามการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระเจ้าหน้าที่การตลาดตัวแทน

- รับผิดชอบดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ,ตัวแทน/นายหน้า(บริษัท/บุคคล)ทั้งงานรายใหม่และงานต่ออายุเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยตามเป้าที่กำหนด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี

- วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป ในธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

- มีความคิดริเริ่ม และละเอียดรอบคอบ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

2.ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยรถยนต์ (Motor-UW)

ลักษณะงาน

- รับประกันภัยรถยนต์ (Motor)

- พิจารณาสลักหลังที่ไม่เกี่ยวกับเบี้ย ตามที่ได้รับแจ้ง

- จัดชุดงานแยกส่งการเงิน

- จัดเรียงใบเเจ้งงานที่มีการอนุมัติงานทั้งหมดในแต่ละวัน ตามรายงานทะเบียนกรมธรรม์ประจำวัน และส่งให้ทางธุรการ

- ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้ง และดำเนินการทำสลักหลัง

- ตรวจสอบจำนวนยอดของแบบฟอร์มที่ใช้สั่งพิมพ์งานทุกวันและบันทึกลงใน Excel

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประกันภัย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทางด้านรับประกันภัยรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน

- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office)

 

3. Programmer / IT Project Management

ลักษณะงาน

- กำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลยุทธ์อื่นๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

- กำหนดแนวทาง และควบคุมการวางแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

            - พิจารณา ตรวจสอบระบบการทำงานที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศ

            - พิจารณา กำกับการปรับเปลี่ยนประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับความ                        ต้องการของธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

- ควบคุมกระบวนการทำงานของระบบการรับประกันวินาศภัยหลักขององค์กร Program P&O Insuranceและอื่นๆ

- สนับสนุนและให้บริการทางด้านสารสนเทศทุกรูปแบบ(หน้าจอรับและแสดงผล,รายงานสถิติต่างๆ)อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และผู้ใช้ทุกระดับในองค์กร

- ดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  

- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป และจบสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการ์ณการทำงาน ด้าน Software ดูแลระบบภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอก

- มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ

- มีทักษะประสานงานอย่างมืออาชีพ

- มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบสารสนเทศธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยทั่วไป (Non Motor UW)

ลักษณะงาน

- บันทึกรายละเอียดการประกันภัยในระบบ Polisy 400 พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์ ในระบบ MS Office เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบ

- บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียด เพิ่มเติมในระบบเพื่อให้ข้อมูลในกรมธรรม์นั้นถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์

- ดำเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบที่หน่วยงานกำหนด

- จัดเก็บเอกสารใบคำขอส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ในระบบการจัดเก็บของหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐาน

- ตอบข้อซักถามด้านการจัดส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้า ตัวแทน หรือสถาบันการเงิน

- อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประกันภัย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทางด้านรับประกันภัยทั่วไป

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน

- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office)