Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานกับเรา

สนใจเป็นตัวแทน

2012-11-13 15:29:56 (แก้ไขล่าสุด 2017-05-12 13:37:21)
 
 
img
 
 

การสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของไทยไพบูลย์ประกันภัย

สำหรับตัวแทนที่มีใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย
     สามารถกรอกเอกสารเปิดโค้ดส่งงานมาพร้อมกับใบคำขอ / เอกสารประกอบขอเอาประกันภัยได้ โดยเอกสารเปิดโค้ดส่งงาน มีดังนี้
     1.  ใบสมัครเปิดโค้ดตัวแทนเพื่อส่งงาน
          1.1   สำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิต (ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทน
          1.2   สำหรับตัวแทนทั่วไป และนายหน้าประกันวินาศภัย  (ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทน)
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาบัตรตัวแทนไทยประกันชีวิต (เฉพาะแบบกับใบสมัครตามข้อ 1.1)
     4. สำเนาบัตรตัวแทน / บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (เฉพาะแบบกับใบสมัครตามข้อ 1.2)
     5. สำเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคาร (กรณีต้องการให้โอนผลประโยชน์การขายเข้าบัญชีธนาคาร)
     6. หนังสือสัญญาค้ำประกันตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ โดยจัดให้มีบุคคลค้ำประกันตามเงื่อนไขของบริษัท (ดาวน์โหลดหนังสือสัญญาฯ)
     7. หนังสือสัญญาแต่งตั้งตัวแทน / นายหน้าตามแบบฟอร์มของบริษัท (ดาวน์โหลดหนังสือสัญญาแต่งตั้งฯ)
     8. หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.11) ตามแบบฟอร์มของ คปภ. สำหรับนายหน้า  (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ)

การสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
     สถานที่สมัครสอบ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนการตลาดตัวแทน 2 ชั้น 16
          + ส่งใบสมัครสอบล่วงหน้าก่อนการสอบ 3 สัปดาห์
          + รับบัตรสอบ ภายหลังจากยื่นสมัครสอบแล้ว 1 สัปดาห์
          + โดยส่วนการตลาดตัวแทน 2 จะเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบ
     สถานที่สอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย เลขที่ 223 ซ. ร่วมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
     วันที่สอบ ทุกวันเสาร์ ของเดือน (ตามตารางแนบ)
     เวลาสอบ 10.00 – 12.00 น.
     ประกาศผลสอบ โดย สมาคมประกันวินาศภัย ตรวจสอบผลการสอบได้ที่ส่วนการตลาดตัวแทน 2ภายหลังการสอบ 1 สัปดาห์

ต่างจังหวัด (ภูมิภาค)
     สถานที่สมัครสอบ บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทุกสาขาทั่วประเทศ
          + ตัวแทนติดต่อขอใบสมัครสอบ ที่ส่วนการตลาดตัวแทน 2 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อลงนามรับรองการสมัครสอบ
          + ตัวแทนต้องไปดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง
     สถานที่สอบ จะกำหนดประกาศสถานที่สอบภายหลังโดย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นครั้ง ๆไป
     (ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ)
     วันที่สอบ วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน (ตามตารางแนบ)
     เวลาสอบ 10.00 – 12.00 น.
     ประกาศผลสอบ โดย สมาคมประกันวินาศภัย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
          + ใบสมัครสอบ (ติดต่อขอรับที่ส่วนการตลาดตัวแทน 2)
          + รูปถ่ายสี ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
          + สำเนาทะเบียนบ้าน
          + สำเนาบัตรประชาชน
          + ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200.- บาท

หลักสูตรการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
     1. วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน
     2. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน
     3. วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน
     4. วิชาหลักการประกันวินาศภัย วิชาละ 4 ข้อ รวม 20 ข้อ 40 คะแนน ประกอบด้วย :
          + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย · การประกันอัคคีภัย
          + การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง · การประกันภัยรถยนต์
          + การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
     5. ผู้สมัครสอบต้องสอบวิชาจรรยาบรรณฯ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และผ่านการสอบความรู้ในทุกวิชายกเว้นวิชาจรรยาบรรณฯ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
     1.  บรรลุนิติภาวะ
     2.  มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
     3.  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
     4.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ ได้พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ห้าปี ก่อนวันขอรับใบอนูญาต
     5.  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
     6.  ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
     7.  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
     8.  ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันที่นายทะเบียนประกาศกำหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตร และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
     9.  ได้ผ่านการอบรมตัวแทน 6 ชั่วโมง และมีใบรับรองผ่านการอบรมที่ถูกต้อง ตามที่ คปภ. กำหนด

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
     1.  คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
     2.  รูปถ่ายสี ขนาด 2.5 x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือไม่เกิน 6 เดือน)
     3.  สำเนาบัตรประชาชน
     4.  สำเนาทะเบียนบ้าน
     5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)
     6.  สำเนาหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมจากสำนักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
     7.  หนังสือให้ความยินยอมของบริษัท (แบบ ตว.4)กรณีตัวแทนมีใบอนุญาตฯกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น
     ต้องแนบแบบฟอร์มตว.4พร้อมกับการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วยทุกครั้ง
     8.  ค่าธรรมเนียมการขอรับบัตร 300.- บาท
     9.  หนังสือแสดงความต้องการของบริษัท (แบบ ตว.3)- ออกโดยบริษัทฯ
     10.  ดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯ โดยส่วนกิจการตัวแทน

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

หลักฐานที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
     1.  คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
     2.  รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือไม่เกิน 6 เดือน)
     3.  สำเนาทะเบียนบ้าน
     4.  สำเนาบัตรประชาชน
     5.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ฉบับจริง พร้อมสำเนาใบอนุญาตฯ
     6.  สำเนาหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
     7.  ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุบัตร 200.- บาท
     8.  ดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยส่วนการตลาดตัวแทน 2 โดยตัวแทนจะต้องยื่นดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 2 เดือนก่อนบัตรหมดอายุ 
     หากบัตรหมดอายุ ให้ตัวแทนดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนใหม่ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตใหม่ด้วย

** ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ส่วนการตลาดตัวแทน  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02 246 9635 ต่อ 5200 - 5204
โทรสาร 1800 222 123 (ฟรีค่าบริการ)
หรือ 02 246 9558

ตารางอบรมความรู้ประกันภัยและติวสอบใบอนุญาต 2560 คลิก