ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง TPB Travel Accident

   
 

ความคุ้มครอง
   - การประกันภัยอุบัติเหตุช่วงสั้น
   - คุ้มครองการเสียชีวิต
          + การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
          + ค่ารักษาพยาบาล

ข้อตกลงคุ้มครอง
   -
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือ สูญเสียมือ เท้า และสายตา
         + ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
         + หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล 
         หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้น

การสูญเสียอวัยวะ
   -
การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
          + การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
          + สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร
   - การสูญเสียสายตา
          + ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม
   -
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
          + เสียชีวิต
          + สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป
   - 60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
          + สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

เงื่อนไขการับประกันภัย
  - อายุผู้เอาประกันภัยต้องไม่เกิน 60 ปี ณ วันเริ่มเอาประกันภัย
    กรณีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 20% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ข้อยกเว้น
   -
การล่าสัตว์ในป่า การแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด เข้าแข่งม้า ปีนเขา การเล่นสกีน้ำ
   - การเล่นสเก็ตทุกประเภท การโดดร่ม การเล่นโปโล คุ้มครอง การชกมวยอาชีพ
   - การขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซด์
   - ฆ่าตัวตาย แท้งลูก เครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

   - ยกเว้นเดินทางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายเดนภาคใต้ (สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส)

 

อัตราเบี้ยยังไม่รวมภาษี 7 % อากร 0.4%

* เบี้ยประกันภัยสุทธิขี้นต่ำ 200 บาท/กรมธรรม์

* ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*

ดาวน์โหลดใบคำขอ