Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

News Update

นโยบายความเป็นส่วนตัว

2018-03-12 09:18:51 (แก้ไขล่าสุด 2022-06-02 16:22:03)
 
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จากการยึดปรัชญาองค์กรนี้เป็นหลักนำ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ 

1.   คำนิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เข้ามาติดต่อยังระบบสารสนเทศของบริษัท 

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูล 

“ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือที่บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย 

2.   วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท หากบริษัทมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำเนินการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

3.   ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และให้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กำกับติดตามและฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

4.   วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์ของนโยบาย

(1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะกระทำได้โดยต้องอาศัยความยินยอมของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศของบริษัท ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

(2) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

(3) ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ

5. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

(1) บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น

(2) บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีต่างๆ ได้แก่

- ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ หรือรายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์

- ใช้สำหรับปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการลูกค้า

- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของผู้ใช้บริการได้

- ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ

- ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ

- ใช้สำหรับนำเสนอประสบการณ์การใช้งานเว็บพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการ

- ใช้สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน

6. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

(2) บริษัทได้กำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงได้กำหนดวิธีการภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ

(1) บริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทร่วม

(2) บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(3) ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทสามารถเปิดเผยให้กับบริษัทร่วม เพื่อใช้ในการตลาด หรือการโฆษณา หรือเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยบริษัทและบริษัทร่วม

8 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้บริการสามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

9 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริหารทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่แวะ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงานและลูกจ้าง
หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอม
แบบคำร้องขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)