ประกันอัคคีภัย TPB บ้านรักษ์สุข

   
 

          สำหรับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรัก ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้านและทรัพย์สินของคุณ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
     - แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีต( ชั้น1 ) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น
     - แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าให้เช่าหรือแสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
     - สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
     - แผน TPB รักษ์สุข 3 สามารถซื้อได้เฉพาะกรณีทุนประกันภัยความคุ้มครองหลักตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
     - แผนประกันนี้ใช้ได้ทุกพิ้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
          * เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่นเยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
          * พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ทรัพย์สินที่ยกเว้น
          * ไม่คุ้มครองโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ คอมพิวเตอร์พกพา เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
          * ทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

ความคุ้มครองหลัก (หมวด 1)

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองการประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่มพิเศษ
ความสูญเสีย หรือเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน และภัยจากยานพาหนะ (เฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1)

(เริ่มต้น) 500,000 บาท

ขยายความคุ้มครอง
- ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ

20,000 บาท

- ฟรี! ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้

ไม่เกิน 10% ของทุนประกัน
ความคุ้มครองหลัก
หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อครั้ง/ปี

- ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ในการดับเพลิง ซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง

20,000 บาท ต่อครั้ง/ปี

- ฟรี! ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

20,000 บาท ต่อครั้ง/ปี

- ฟรี! ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง (สิ่งของส่วนตัวสำหรับการสวมใส่หรือใช้สอย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น) ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก ภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก

ไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน
รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อครั้ง/ปี

- ฟรี! ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างระหว่างเก็บในสถานที่อื่นชั่วคราว ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างไม่ยังสถานที่อื่น แล้วได้รับความเสียหาย อันเกิดจาก ภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองหลัก

ไม่เกิน 10% ของทุนประกัน
ความคุ้มครองหลัก
หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อครั้ง/ปี

 

 

 

ความคุ้มครองเสริมที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้ (หมวด 2)

บ้านรักษ์สุข 1

บ้านรักษ์สุข 2

บ้านรักษ์สุข 3

ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากการฟ้าผ่า ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้น หรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี

50,000

100,000

200,000

การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมากจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย งัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี

50,000

100,000

200,000

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดภายในสิ่งปลูกสร้าง วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี

50,000

100,000

200,000

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอด 24 ชม.ทั้วโลก (ไม่เกิน 75 ปี)

50,000

100,000

200,000

ความคุ้มครองทั้งหมดนี้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นทุน 500,000 บาท เพียง 1,069 บาทต่อปีเท่านั้น (รวมภาษีและอากร)

เบี้ยประกันภัย

 ดาวน์โหลดใบคำขอแผนประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย TPB บ้านรักษ์สุข